Kontakt

CE-merking og dokumentasjon

Her kan du lese mer om CE-merking av byggevarer og sertifiseringer.

CE-merking og dokumentasjon

For å sikre fri flyt av varer innenfor EU ble Europarådets byggevaredirektiv utarbeidet. Fra og med 1. juli 2013 ble det obligatorisk å CE-merke alle byggevarer underlagt en harmonisert europeisk standard. Byggevarer som er omfattet av en harmonisert standard må testes, merkes og utstyres med dokumenter i henhold til angivelsene i byggevareforordningen. For vinduer, dører og fasader uten brannkrav er det derfor obligatorisk med CE-merking og en tilhørende ytelseserklæring. Ytelseserklæringen lagres hos de som produserer, i dette tilfellet hos oss, mens CE-merket skal være fysisk på byggevaren, på produktemballasjen eller skal overleveres skriftlig sammen med annen FDV-dokumentasjon. Grunnlaget er en teknisk dokumentasjon med testsertifikater, systempass etc., som må arkiveres hos produsent i ti år.

CE-merking og NS-EN 1090-sertifisering

CE-merking betyr at alle serieproduserte byggevarer som produseres eller selges i Norge skal merkes og innfri kravene i samsvar med CPR (byggevareforordningen). For bærekomponenter av stål eller aluminium gjelder den harmoniserte standarden NS-EN 1090. Vi som fasadeentreprenører må ta hensyn til de ulike kravene som stilles til de ulike produktene de produserer. Avhengig av hvor stor konsekvens et avvik på produktet vil bety for byggverket, stilles det ulike krav til CE-merkingen av byggproduktet.

For eksempel kommer vanlige dører i samsvarsklasse 3 og det stilles ingen krav til tredjepartskontroll av produktene. Branndører derimot, havner i klasse 1 der det kreves tredjepartskontroll av både produkt og produksjonsprosessen. Mellom disse klassene kommer samsvarsklasse 2+, hvor bærende konstruksjoner og komponenter i stål og aluminium er plassert. I denne klassen stilles det krav til produsentens egenkontrollsystem som skal benyttes under hele produksjonsprosessen fra bestilling til montering. Der skal det foreligge klare prosedyrer for statiske beregninger, ansvarsforhold, avviksbehandling, materialkontroll og selve produksjonen i verkstedet.

Egenkontrollsystem

Egenkontrollsystemet skal sertifiseres av en akkreditert tredjepart etter tilsyn hos produsenten. Når sertifiseringen er på plass, har vi som produsenter lov til å utstede et CE-merke som står som et symbol for at produsenten har sørget for en tilstrekkelig kvalitetskontroll, og at det ikke oppstår svekkelser i den bærende konstruksjonen som følge av feil på komponenter.